תקנון השתתפות בסדנת "לנשום"

1.1. "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין משמשת כמקשרת וכמתווכת בין הנוסעים לבין מפעילי וספקי השירותים השונים כגון, בין היתר: חברות תעופה, בתי מלון, מלונות דירות, מסעדות, טברנות מקומיות, אטרקציות מקומיות, אתר "מתגייסים" להחזרי מענק, תחבורה ואוטובוסים ושירותי קרקע אחרים (להלן ביחד ולחוד: "ספקי השירותים").

1.2. כתוצאה מכך, אין "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין אחראים בכל צורה שהיא לשירותים השונים לרבות תקלות, שיבושים, עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי, של שירות כלשהו המוצע באמצעות לנשום על ידי מפעילי וספקי השירותים או מי מטעמם.

1.3. יובהר בזאת כי העסקה נעשית על בסיס חבילה כוללת של שירותים, ולא ניתן להפריד אותה לרכיבים (להלן: "החבילה" או "ההזמנה").

1.4. "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין ומי מטעמה אינם אחראים לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע בקשר עם השירותים לרבות במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל בין היתר עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון, הוצאות רפואיות, אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון וכיו"ב.

1.4 לא יבוצעו החזרים כספיים בגין ביטול עסקה.

ניתן לשנות את מועד הסדנה בהודעה מראש של 30 ימיי עסקים בכתב ומועד חלופי ינתן בהתאם לאפשרויות.

1.5. האמור בתנאים אלו בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהפך.

1.6. הנוסע מאשר כי ידוע לו כי לנשום מצלמת הן בתמונות והן בצילומי וידאו באתר ו/או בכל מקום אחר בקשר עם החופשה וכי יתכן והוא יופיע בצילומים כאמור. לנשום שומרת לעצמה את הזכות לפרסם כל תצלום בכל מדיה ולכל מטרה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אלא אם התקבלה הודעה מפורשת מהלקוח לא להשתמש בהם.

2.1. באחריות הנוסע לבדוק את מסמכי הנסיעה, מיד עם קבלתם מלנשום או מי מטעמה, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם, תואמים את ההזמנה שאותה ביצע.

2.2. באחריות הנוסע להצטייד בדרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ , על כל נוסע מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק את תוקף דרכונו, ושלמותו של הדרכון, כנדרש על ידי משרד הפנים ו/או כל צד שלישי אחר. לנשום תהא פטורה מאחריות כלפי הנוסע ו/או מי מטעמו ביחס לכל מעשה ו/או מחדל של הנוסע, ככל שאלו יעמדו בניגוד לחוקים ו/או הכללים הנהוגים

3.1 יודגש למען הסר ספק, כי רכישה דרך "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין לא מהווה ביטוח לחופשה, ועל הנוסע חלה האחריות האישית והבלעדית לדאוג, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לקיומם ותוקפם של ביטוחים מתאימים, מקיפים ונרחבים לפי צרכיו ורצונותיו, ושיקול דעתו, לרבות ביטוח אישי, ביטוח נסיעות, ביטוח תאונות, ביטוח אקסטרים וביטוח מטען וציוד.

למען הסדר הטוב, יובהר כי "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין אינה חברת ביטוח ואינה משמשת כסוכן ביטוח, ולכן ככל שהנוסע יבקש לרכוש לעצמו כיסוי ביטוחי ו/או שיבקש להגיש תביעת ביטוח, הנוסע מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה כלפי "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין בכל הנוגע לאי קיום הכיסוי הביטוחי, בין היתר עקב אי עמידה בדרישות חברת הביטוח המבטחת ותנאיה.

לתשומת לב הנוסעים, לידיעת "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין , את הזמנת הביטוח יש לבצע בסמוך למועד ביצוע ההזמנה.

מומלץ לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך נסיעתו, לרבות ביטוח אקסטרים, בין היתר אך לא רק, עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין למען הסר ספק, מובהר כי אין מדובר בהמלצה או ייעוץ מטעם "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין ,ועל כל נוסע להיוועץ בסוכן הביטוח שלו.

מובהר למען הסדר הטוב כי במקרה שנוסע יהיה מעוניין להפעיל פוליסת ביטוח בקשר עם ההזמנה, לרבות ביטוח תאונות, אקסטרים ו/או כל ביטוח אחר, תהיה זו אחריותו הבלעדית של הנוסע להתנהל מול חברת הביטוח. בכלל לזה, "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין שומרת לעצמה את הזכות, אך לא תהיה מחויבת, להתנהל מול חברת הביטוח בשם ו/או עבור לקוחותיה.

"צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין  ממליצים לכל הנוסעים לרכב עם מיגון ראש/, אשר מתאימים לרכיבה וזאת ללא תלות ברמת הרכיבה.

3.2 ביטוח רפואי אקסטרים וביטוח מטען הוצאות אישיות – אקסטרים. ניתן לרכוש בקישור הבא דרך חברה מומלצת (אופציונאלי):
https://travel.madmon-ins.co.il/affiliate/kafri/

3.3 במידה וקיימת בעיה בריאותית ו/או אלרגיה מסכנת חיים יש לעדכן את נציגת המכירות בעת ההזמנה, כמו כן את המדריך בעת ההגעה ליוון.

4 שינוי ההזמנה ייעשה לאחר הודעתו הרשמית והכתובה של הנוסע לנציגת "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין אשר תתבצע באמצעות הודעת דואר אלקטרוני, שמסירתם אושרה.

 1. ככל ש"לנשום" תקיים מבצע ו/או קמפיין ו/או הטבה מכל סוג שהוא מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, יחולו הוראות תנאי הביטול במסגרת תנאים ואחריות אלו, לצד הוראות תקנון המבצע ו/או הקמפיין ו/או ההטבה בשינויים המחייבים כאשר במקרה של נסיבות מבצע ו/או קמפיין ו/או הטבה וכיו"ב ספציפיים שאינם באים לידי ביטוי במסגרת תנאים ואחריות אלו, יחולו הוראות התקנון הספציפיות לעניין זה.
 2. פרק הזמן לשינוי טיול הינו בתוך 14 יום מיום הזמנת הטיול – בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 3. 7. מצבי חירום: "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין רשאים להודיע על ביטול טיול, מלא או חלקי, אף בהתראה קצרה ביותר, אם לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט לא ניתן לבצעו או שנוצרה מניעה או סכנה בביצועו, בנסיבות שאינן תלויות בנו, לרבות בשל שביתות, התרעות, הנחיות של רשויות מוסמכות, מגפות, פגעי טבע, מצבי מלחמה וכיו"ב. בכל מקרה כאמור, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, או לאי נעימות עקב הביטול המלא או החלקי. במקרה של ביטול מלא או חלקי כאמור, לא יוחזרו למטייל הכספים ששולמו לחברה אלא תינתן חלופה לקיום הטיול לתאריך חדש עתידי באישור בלעדי של החברה בהודעה כתובה (בוואטסאפ/אימייל/SMS).

8.. במקרה שהנוסע לא יגיע לאתר או למלון, או למלון הדירות או לטיסות במועד תחילת החופשה או שיעזוב לפני תום החופשה, מכל סיבה שהיא, הנוסע יודיע על כך מידית ל"צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין ובכל מקרה כאמור לא תהא "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין  חייבת להחזיר/לשנות ללקוח את התשלום ו/או חלק ממנו.

 1. יובהר כי במקרים בהם הנוסע לא יגיע לטיסות כאמור לעיל, יתכן והנוסע יידרש לשלם תשלום נוסף לספקי השירותים והכל על פי התנאים שייקבעו על ידי ספקי השירותים מעת לעת.
 2. בכל מקרה של שינוי כלשהו בהזמנה (מועדים, יעד וכו') ביוזמת הנוסע, הנוסע עשוי להידרש לשלם דמי שינוי נוספים לספקי השירותים על פי תנאי ספקי השירותים, כפי שייקבעו מעת לעת.

 

 1. יובהר כי בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה בפרטים, על הנוסע לפנות בהקדם האפשרי, ישירות או בעזרת נציגי "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין , לספקי השירותים המתאימים.

12.מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שעקב החלטת הרשויות, בישראל ו/או במדינת היעד, לא ניתן יהיה לקיים את החופשה, לרבות בעקבות איסור יציאה מישראל ו/או איסור כניסת ישראלים למדינת היעד ו/או סגירת האתר למבקרים, "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין  שומרת לעצמה את הזכות להציע לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לזמינות בתי המלון וספקי השירותים השונים, אפשרות לשנות את ההזמנה לחופשה בעלות דומה לזו ששילם הנוסע עבור ההזמנה המקורית בתאריך אחר, יובהר כי בכל מקרה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי במקרה האמור.

 1. לנוסע ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין ביחס לאי מילוי התחייבויותיה ו/או לביצוע ההתחייבויות באופן שונה מההזמנה המקורית (ככל שאפשרי), ככל שאלו נגרמו בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.

13.1. ככלל, חברות התעופה דורשות להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות 3 שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את תהליך היציאה מאותה מדינה.

13.2. "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאי עמידתו בנהלי חברות התעופה לרבות איחורו להתייצבות בהתאם לדרישות חברת התעופה, ובפרט זה במקרים של עיכובים שנגרמים ממזג אוויר, סגירת כבישים, עומסי תנועה וכד'.

13.3. לתשומת לב, לאחר ביצוע ההזמנה, ייתכנו שינויים בפרטי הטיסות, בין היתר אך לא רק, בשל נסיבות אשר אינן בשליטת "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין.

13.4. למען הסר ספק, מובהר כי ההתייצבות להסעות לשדה התעופה לטיסה חזרה לישראל הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע ובהתאם למידע הנמסר מנציגת "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין.

13.5.. באחריות הנוסע לברר מראש איזו כבודה ניתן להעלות על המטוס, ולהתארגן בהתאם. במדינות רבות חל איסור על העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה ועוד על המטוס.

 1. באחריות הנוסע להצטייד בדרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ ובויזה / אשרת כניסה, תעודת מעבר, ככל שיש בהם צורך לפי תנאי מדינת היעד. על כל נוסע מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק את תוקף דרכונו, ושלמותו של הדרכון, כנדרש על ידי משרד הפנים ו/או כל צד שלישי אחר. על הנוסע מוטלת האחריות הבלעדיות לבדוק את החוקים והכללים הנהוגים במדינת היעד, בין היתר ביחס למשך השהייה הצפויה שלו מחוץ לישראל בכלל, ובמדינת היעד בפרט. חברת התעופה תהא פטורה מאחריות כלפי הנוסע ו/או מי מטעמו ביחס לכל מעשה ו/או מחדל של הנוסע, ככל שאלו יעמדו בניגוד לחוקים ו/או הכללים הנהוגים במדינת היעד.

 

15.1.למען הסר ספק, התנאים בכרטיס הטיסה הם התנאים המחייבים את חברות התעופה.

15.2.עלייה לטיסה והעלאת ציוד וכבודה למטוס הינן בהתאם למדיניות של המוביל האווירי ו/או ספק השירותים בלבד – ובאחריות הנוסע לבדוק נושאים אלו מראש ולפעול על פי המדיניות כאמור.

15.3 הנוסע לא יפנה כל טענה ו/או תלונה כלפי לנשום באשר לנזק ו/או הפסד אשר נגרם לנוסע כתוצאה מציוד אשר הנוסע לא הורשה להעלות לטיסה.

15.4.מובהר בזאת כי בכל מקרה של שינוי הנחיות מצד חברות התעופה, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן ולא תקום להם כל טענה ו/או דרישה כלפי "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין.

 1. מובהר בזאת כי במרבית המקרים, ההזמנות לבתי המלון נעשות על בסיס חדר לשלושה או לארבעה או זוגי בכלל זה, מובהר כי חלוקת הנוסעים בין החדרים תיעשה על ידי חברי הקבוצה באופן עצמאי, מבלי ש"צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין תישא בכל אחריות לכך.

 

16.1. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם שירותים עונתיים ואינם ניתנים בכל ימות השנה. הנהלת המלון ו/או מי מטעמה וכן צדדים שלישיים עלולים בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים ו/או להפסיק את מתן השירותים האמורים. למען הסר ספק, אין ולא תהיה ל"צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין כל אחריות בנוגע לכך.

16.3.יתרה מכך, מובהר כי "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין לא תישא באחריות ולא תזכה את הלקוח במקרה שבית המלון החליט שלא להפעיל, במתכונת המלאה או בכלל, איזה משירותיו, לרבות חדר האוכל ו/או שירות החדרים ו/או ארוחת הבוקר ו/או הספא ו/או הבריכה.

16.4. ככלל, חדרי המלון הינם חדרים זוגיים/שלישיה/רביעייה המצוידים מיטות יחיד או במיטה כפולה. אין באפשרות "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין ו/או מי מטעמה להבטיח חדר מסוג מיוחד ו/או מיטה כפולה ו/או את אורך המיטה ו/או סוג המיטה ו/או מיקום החדר בבית המלון ו/או כל דרישה נוספת.

16.5. במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה אנשים, יצוין כי בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, וכי לעיתים מיטה זו ו/או מיטות אלו הינן מיטות מתקפלות ו/או ספות ההופכות למיטה, ו"צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין לא תוכל לדעת ו/או להבטיח כל דרישה העולה מכך מראש, שכן הדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית המלון.

16.6.על הנוסע להתנהג במלון בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'.

16.7.יובהר כי הנוסע הוא האחראי הבלעדי לכל מקרה של נזק שייגרם, לרבות לחדר בית המלון ו/או לתכולתו, בשל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של אורחיו.

16.8. יש לקחת בחשבון כי ייתכן וכתנאי לקבלת המפתחות לחדר במלון ולתחילת השימוש בו, יידרשו הנוסעים להשאיר פיקדון כספי או כרטיס אשראי להבטחת שלמות החדר והציוד שבו ותשלום חיובים אחרים.

17.1. נציגי "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין הנמצאים באופן קבוע או זמני באתרים, יפעלו לעדכן באמצעות מסרונים (SMS/ WHATSAPP), את הנוסעים על עדכונים ו/או שינויים שעשויים לחול מעת לעת בשירותים הניתנים על ידי ספקי השירותים השונים.

 1. עמותת חרבות ברזל- צוות לעניין וצחי כפרי בע"מ אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותים השונים לרבות תקלות , שיבושים , עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי של שרות כל שהוא המוצע ע"י מפעילים וספקי השירותים החיצוניים ומי מטעמם. לרבות בתי המלון, ,החזרי מענקים מאתר המילואים ואגף השיקום, וחברות התעופה. ומי מטעמה אינם אחראים לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע בקשר עם השירותים לרבות במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל בין היתר עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון, הוצאות רפואיות, אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון וכיו"ב.

 

 1. בחתימת הנוסע על טופס ההזמנה, שהתנאים המופיעים במסמך זה הינם חלק בלתי נפרד הימנו, מסכים הנוסע לכל האמור בתנאים אלו ובטופס האמור.

 

 1. הצדדים מצהירים כי עם חתימת הנוסע על טופס ההזמנה, כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים, בכתב או בעל-פה, בטלים ומבוטלים, וכי חתימת טופס ההזמנה מחליפה כל מצג או נתון שנמסרו לנוסע ו/או פורסמו על ידי "צחי כפרי בע"מ" ועמותת חרבות ברזל צוות לעניין ,בכתב או בעל-פה.

 

 1. מוסכם בין הצדדים כי התנאים המופעים לעיל וביחד עם אלו המופיעים בטופס ההזמנה ופרטי ההזמנה, מהווים את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ולא קיימים תנאים אחרים מלבדם.